Cultuurplein De Fryske Marren is een feit

Joure

Het Cultuurplein De Fryske Marren is sinds 13 april een feit. Het nieuwe Cultuurplein heeft tot doel alle inwoners actief te betrekken bij haar amateurkunst- en cultuuraanbod.

Het cultuurplein wil opkomen voor de belangen van verenigingen en organisaties, die staan voor een levend en bruisend cultureel klimaat in de gemeente De Fryske Marren. De nieuwe samenwerking biedt daartoe unieke kansen. Wethouder Durk Durksz sprak bij de start grote waardering uit voor dit initiatief van onder op. Het initiatief tot de oprichting van Cultuurplein De Fryske Marren ligt bij vertegenwoordigers van de professionele organisaties Bibliotheken Mar en Fean, Bezoekerscentrum Mar en Klif, Museum Joure en CVK It Toanhûs en bij betrokkenen vanuit diverse amateurkunst- en culturele organisaties. Aanleiding tot het initiatief was de veranderingen op het gebied van subsidiering door de gemeente. De opgelegde bezuinigingen waren voor verenigingen en organisaties reden tot herbezinning op de toekomst. Dit vraagt om creativiteit ten aanzien van het eigen functioneren en het op zoek gaan naar mogelijkheden tot samenwerking en ondersteuning van elkaar. Het cultuurplein wil dit ondersteunen en daarin de verbindende factor zijn. De komende tijd wordt er door de leden van het Cultuurplein gewerkt aan de verankering van het initiatief bij alle verenigingen en organisaties die zich in De Fryske Marren inzetten voor een levend en bruisend cultureel klimaat en daarmee voor het welzijn van inwoners en bezoekers. Wethouder Durk Durksz is erg blij met de totstandkoming van het Cultuurplein. Aan het Cultuurplein werd door het college van B&W al gevraagd om te adviseren over het inrichten van passende en adequate financiële ondersteuning van diverse vormen van kunst en cultuur in de toekomst. In nauw overleg met de Gemeente De Fryske Marren is het Cultuurplein tot stand gekomen. De Kadernota Cultuur in De Fryske Marren is het werkdocument voor het Cultuurplein en aan de in de nota genoemde ambities zal worden gewerkt volgens de programmalijnen Actief De Fryske Marren, Grutsk op De Fryske Marren en Samen De Fryske Marren.

Auteur

Brenda van Olphen