Begroting van gemeente voor 2020 weer in balans

JOURE -Het budget van € 112 miljoen dat De Fryske Marren jaarlijks kan besteden, moet vanaf 2020 anders worden verdeeld.

Omdat op een aantal beleidsterreinen meer is uitgegeven dan vooraf was begroot, moeten gemeentebreed andere keuzes worden gemaakt. In juli 2019 besluit de gemeenteraad over die verdeling, waarmee de begroting vanaf 2020 weer in balans zal komen.

Mogelijkheden in beeld

Het college van burgemeester en wethouders heeft meerdere mogelijkheden om de begroting weer in balans te krijgen in beeld gebracht. Met de raad is afgesproken dat er voor een bedrag van € 4,5 miljoen aan bezuinigingsmogelijkheden zal worden voorgelegd. De raad kan dan keuzes maken om te komen tot het benodigde bezuinigingsbedrag: € 3 miljoen in 2020. Onder meer in de (jeugd)zorg is meer uitgegeven dan begroot, zodat gemeentebreed andere keuzes moeten worden gemaakt.

Diverse mogelijkheden om de begroting weer in balans te krijgen zijn echter maatschappelijk zeer gevoelig. Het college heeft daarom ook aangegeven welke maatregelen uit de lijst van € 4,5 miljoen wat het college betreft niet wenselijk zijn. Het college stelt voor om voor € 1,9 miljoen vanuit de voorstellen over te nemen en om daarnaast € 1,1 miljoen vanuit het budget voor nieuw beleid, de komende jaren niet uit te geven. Samen is dit € 3 miljoen.

Maatschappelijke gevoeligheid

Er is dan weliswaar tijdelijk minder ruimte voor nieuwe ambities, maar de consequenties hiervan liggen minder gevoelig. Hiermee worden maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk gespaard. Uiteraard is de keuze in juli aan de raad. Wethouder Jos Boerland: ,,We zijn blij dat we dit pakket aan maatregelen kunnen voorleggen en bespreken, al blijft het een lastige opgave om een keuze te maken. Belangrijk uitgangspunt is dat we de samenleving zo min mogelijk willen raken, al zal niet alles mogelijk zijn”.

Vervolg

Inwoners en instellingen krijgen de gelegenheid om hierover in gesprek te gaan met de raad. Het uiteindelijke bezuinigingsvoorstel wordt opgenomen in de kadernota 2019. Besluitvorming daarover is begin juli.