Gesponsord door Lyaemer Wonen I Duurzaam en betaalbaar wonen in Lemmer en omgeving.

Hoe gaat Lyaemer Wonen daarmee om? En wat merkt de huurder daarvan?

Aart Rekers, directeur-bestuurder Lyaemer Wonen:

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: duurzaamheid is hét thema waarover het de komende jaren zal gaan . Niet alleen bij ons in de corporatiesector, maar iedereen krijgt hier mee te maken. Zowel de inmiddels gestarte energietransitie van fossiele naar duurzame energiebronnen, als de kosten van energie en de betaalbaarheid van het wonen, als de zorg die we hebben voor ons en onze planeet zijn daarbij aan de orde.

En het moge duidelijk zijn: we betreden op het moment het gasloze tijdperk: de winning van gas in Groningen leidt tot grote maatschappelijke en fysieke problemen, en is ook eindig. Maar ja, wat dan? Zijn er alternatieven en zijn die ook in dermate ruime mate aanwezig dat we er allemaal van kunnen profiteren? Tot dusver wordt de vervanging gezocht in duurzame energiebronnen als zonne- en wind energie. Maar ook het gebruik en verbruik van energie zelf staat ter discussie. Onder het motto “wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op  te wekken” zijn we als Lyaemer Wonen bezig om woningen goed te isoleren en van weinig energie verbruikende installaties te voorzien.

Bij al deze nieuwe maatregelen speelt de beurs  van de huurder een belangrijke rol. Lyaemer Wonen is de verhuurder die zich bij uitstek bekommert om de positie van de groepen met de smalle beurs en dus zijn wij er op gebrand dat woningen betaalbaar zijn en blijven. Prettige bijkomstigheid is natuurlijk dat maatregelen die zorgen voor minder energieverbruik ook financieel voor de huurders wat opleveren. Ondanks een hogere huur, soms nodig door het treffen van maatregelen, kan een huurder dan toch een financieel voordeel inrekenen door een lager energiegebruik.

Bij de woningprojecten die Lyaemer Wonen onder handen heeft gaat het om (groot) onderhoud, kwaliteitsverbetering, renovatie, herstructurering of nieuwbouw van woningen. In deze projecten komt steeds het thema verduurzamen terug. Telkens vragen we ons af: als we deze woningen gaan aanpakken, met onderhoud, kwaliteitsverbetering, herstructurering of anderszins; wat doen we dan aan de verduurzaming? Het zou heel goed kunnen dat over niet al te lange tijd daarbij niet meer de instandhoudingsagenda leidend is, maar meer en meer de duurzaamheidsagenda. De vraag is dan niet meer: als we deze woningen gaan onderhouden welke verduurzaming passen we dan toe, maar als we gaan verduurzamen welke onderhoudsmaatregelen nemen we dan mee. Als we willen dat onze woningvoorraad CO2 neutraal is in 2050 dan moet daarop ook gestuurd worden.

Het maken van een CO2 neutrale woningvoorraad lukt ons niet alleen. Behalve over gasloos, gaat CO2 neutraal maken ook over de vraag: hoe krijgen we dan wel (duurzame) energie in de woningen? Wij kunnen als Lyaemer Wonen maatregelen treffen die de woning weinig energie laten verbruiken (isolatie van dak, muren, ramen en vloer).  We kunnen ook zonnepanelen op woningen plaatsen die in de dan nog aanwezige energiebehoefte voorzien, maar daarmee zijn we er nog niet. Er zullen extra energiestromen nodig zijn en daarvoor zijn afspraken over zonneparken, windmolens, hergebruik van warmte van bedrijven en aardwarmte nodig. De gemeente is daarbij onze partner en  ook de netbeheerders zijn belangrijke spelers. De belangrijkste vraag is dan niet óf we toe gaan naar een gasloze woningvoorraad, maar hóe we dit doen.

Ook financieel moet er nog het nodige gebeuren. Er is veel geld nodig om de transitie mogelijk te maken en vooralsnog zijn hiervoor nog geen afdoende oplossingen gevonden. Een schot voor de boeg is het duurder maken van de gasaansluiting en het gasverbruik en het verbeurt verklaren van de verhuurdersheffing, maar daarmee zijn we er nog niet. Ook het gedrag van bewoners is belangrijk. Onnodig energie verbruiken moet net zoiets worden als het vervuilen van onze woonomgeving. Het is smerig, we ergeren ons eraan en zoiets doe je niet!

Dan nog iets over onze planeet: Moeder aarde. Behoud van onze aarde is een belangrijke doelstelling bij het verduurzamen. Anders dan anderen geloof ik er echter niet  in dat dat de essentie is. Niet de aarde moet behouden worden maar wij zelf: de mensen. Er licht dus een welgemeend stuk eigen belang. En als het niet lukt om dat belang te laten zegevieren en we met z’n allen ten onder gaan , geloof ik vast dat die aarde gewoon voort bestaat. Moeder aarde heeft wel meer te verduren gehad, ook toen wij als mensen er nog niet waren. Het gaat dus in essentie om onszelf en om ons overleven. En omdat we niks anders hebben, is de urgentie hoog.  Kom op en aan de slag!
 

Wat doet Lyaemer Wonen dan zoal?
 

12 NIEUWE WONINGEN LEMSTERVAART
We hebben net 12  nieuwbouwwoningen in de Lemstervaart opgeleverd. Een mooi voorbeeld van de eerste CO2 neutrale woningen die wij hebben gebouwd. Deze compacte gezinswoningen zijn zeer energiezuinig waardoor de energierekening van de bewoners heel laag zal zijn. 
 

RENOVATIE 36 SENIORENWONINGEN LEMSTERVAART 
Iets verderop in de Lemstervaart worden voor de zomervakantie 36 seniorenwoningen opgeleverd. Deze zijn op verzoek van de bewoners gerenoveerd in plaats van gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook deze woningen zijn verduurzaamd, maar hebben ook een ander uiterlijk gekregen. Dat hebben we gedaan om het hart van de Lemstervaart te verbeteren samen met het nieuwe MFA en de 12 nieuwe woningen.
 

VERDUURZAMEN 131 WONINGEN RIENPLAN, + 25 WONINGEN IN LEMMER EN OOSTERZEE
Die woningen die we niet in één keer CO2 neutraal kunnen maken willen we wel verduurzamen naar energielabel B. Ook dat scheelt al heel veel in het energieverbruik. Dat geeft extra wooncomfort, maar dat bespaart ook gewoon geld op de maandelijkse woonlast (huur plus energierekening). Deze woningen zijn voorzien van een nieuw dak met zonnepanelen, de muurisolatie is verbeterd en er is vloerisolatie toegevoegd. Dat laatste al dan niet in combinatie met een nieuwe vloer. Hiermee kunnen deze woningen de komende 25 jaar weer vooruit.