Advies toekomst scholen Gearhing uitgesteld

LEMMER - De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) brengt haar advies over het bezuinigingsplan van De Gearhing niet begin november uit. Dat schrijft de GMR in een brief aan de medezeggenschapsraden van de betrokken basisscholen.

“Wij realiseren ons dat het plan grote gevolgen heeft voor onze organisatie”, schrijft voorzitter Matthijs Korver van de GMR Gearhing. “Wij hebben meer tijd nodig om tot een goed advies te komen.” Overkoepelende onderwijsorganisatie van 29 openbare basisscholen in Friesland De Gearhing, moet in de komende jaren fors bezuinigen. Het gaat om 600.000 euro in 2013 en 900.000 euro per jaar vanaf 2014. De Gearhing heeft een ombuigingsplan bij de GMR neergelegd, waardoor er wordt bezuinigd op directeuren. De scholen van De Gearhing worden in dit plan opgedeeld in zeven clusters, waardoor slechts zeven directeuren nodig zijn en er niet hoeft te worden gekort op leerkrachten. Het was de bedoeling dat de GMR begin deze maand haar advies over het plan zou uitbrengen, maar dat gaat niet lukken. Verschillende medezeggenschapsraden (MR) van betrokken basisscholen kunnen zich namelijk helemaal niet in het plan vinden. Zo zou er teveel onduidelijkheid zijn over de herkomst van de bezuinigingen en zou er niet goed zijn nagedacht over de gevolgen van het plan. Daarbij vinden de medezeggenschapsraden dat ook zij gehoord moeten worden door De Gearhing. Iets wat tot nu toe nog niet is gebeurd. Onlangs gingen de Vereniging van Openbaar Onderwijs (VOO) en de Vereniging voor Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS ABB) met elkaar om de tafel over de besluitvorming. Volgens de VOO moeten de medezeggenschapsraden namelijk ook gehoord worden, terwijl de VOS ABB zegt dat de raden op dit moment niets te vertellen hebben. De VOO en de VOS ABB zijn er niet uitgekomen. Het ligt nu aan de GMR of de medezeggenschapsraden naar de rechter stappen of niet. Voorzitter Elin Groenhof van de MR van De Welle in Koudum: “Pas als de GMR instemt met de plannen en de MR'en niet zijn gevraagd om advies, is het van belang om naar de Ondernemingskamer te stappen. Het is voldoende als één MR dit doet. Het is nog niet bekend welke MR dit gaat doen. Zover komt het hopelijk niet.” De GMR wil in december de discussies over het plan afronden om in januari een advies op papier te zetten. Om zover te komen, zijn in november extra GMR-bijeenkomsten gepland, is er een deskundige ingeschakeld en komt er een ontmoeting met verschillende medezeggenschapsraden. Korver: “De GMR is van mening, dat gelet op allerlei ontwikkelingen, er wel iets moet gebeuren. De vraag is alleen: moet dit het voorliggende plan van ombuiging zijn?”