Plannen voor Kabelwaterskibaan bij Sint Nyk

SINT NICOLAASGA - De plannen voor de Kabelwaterskibaan Tsjûkemarwei bij Sint Nicolaasga liggen vanaf morgen ter inzage.

 

Twee initiatiefnemers willen hier een watersportaccommodatie maken met een kabelwaterskibaan en een strandpaviljoen. Daarbij wordt het parkeerterrein aangepakt en komt aan de waterzijde een startplatform voor de waterskibaan en een terras. In het water wordt aansluitend een fun steiger gemaakt.

 

In het door de Aanjagers van de Tsjûkemar opgestelde uitvoeringsplan is de kabelwaterskibaan opgenomen
in de plannen. Hierin wordt gesteld dat dit initiatief goed aansluit bij de wens om het recreatieve aanbod
voor (vooral jongeren) te vergroten.

 

Het plan past binnen de ruimtelijke visie voor het Tsjûkemar en voldoet aan de planologische
randvoorwaarden. Voor dit plan zijn dat de (omgevings-)aspecten milieuzonering, geluid, water, bodem,
archeologie en cultuurhistorie, ecologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit, en kabels en leidingen. Er zijn op
voorhand vanuit deze aspecten geen wettelijke belemmeringen voor het realiseren van het plan.

 

Met ingang van 8 februari 2019 ligt gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga – Kabelwaterskibaan Tsjûkemarwei voor iedereen ter inzage.