Muskusratvangsten gedaald

NOP - In het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland zijn de muskusratvangsten in 2015 gedaald tot net onder de 2.500. Landelijk is het aantal muskusratvangsten ook gedaald, namelijk tot onder de 90.000. Het aantal gevangen beverratten is echter opgelopen tot ruim 1.200. In Flevoland zijn geen beverratten gevangen.

Muskus- en beverratten worden gevangen, omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen. Het aantal gevangen muskusratten is landelijk ten opzichte van 2014 met ruim 6% gedaald tot 88.650. De trend is dat de ingezette daling zich voortzet. Er zijn wel regionale verschillen. In Flevoland heeft de lichte daling (van 2556 in 2014 naar 2470 in 2015) waarschijnlijk te maken met de verkleining van het vanggebied. In een deel van Lelystad worden namelijk vanwege het landelijke wetenschappelijk onderzoek (zie laatste alinea) geen muskusratten gevangen. Beverratten
 Het aantal gevangen beverratten is in 2015 landelijk met 16% toegenomen tot 1.212. 90% van de vangsten vindt plaats in een strook van 5 kilometer langs de grens met Duitsland. De beverrat, een uit Zuid-Amerika afkomstig dier, heeft in de Europese winters een hoog sterftecijfer. Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de populatie in Duitsland en daarmee de instroom in Nederland sterk toegenomen. In het afgelopen jaar is er in Flevoland nog geen beverrat gevangen, maar Waterschap Zuiderzeeland vreest voor de komst van het diertje naar dit gebied. In Duitsland wordt de beverrat nu nog niet consequent bestreden, de opname op de Europese lijst van invasieve soorten zal hier naar verwachting verandering in gaan brengen. Medio februari 2016 wordt de Europese lijst van invasieve soorten van kracht. Bevers
 Naast muskus- en beverratten, graven ook bevers steeds meer in waterkeringen. De bever staat echter op de rode lijst van bedreigde diersoorten en wordt bovendien beschermd door de Flora- en faunawet. Alleen wanneer de waterveiligheid in het geding is, ondernemen de waterschappen maatregelen. Over de wijze waarop dat gebeurt, is het waterschap in overleg met betrokken overheden en met organisaties die zich inspannen om bevers weer terug in Nederland te krijgen.