'Stel aanschaf van oud papier container uit'

Joure - CDA ‘De Friese Meren’ wil naar aanleiding van diverse overleggen met clubs en verenigingen de aanschaf van nieuwe oud papier containers uitstellen. Dit voorstel is opgenomen in de kadernota.

De clubs en verenigingen zijn bang dat de papiercontainer van de gemeente concurrerend kan werken en de inkomsten voor organisaties grotendeels zullen verdwijnen. De financiële middelen die de organisaties ontvangen zijn van groot maatschappelijke belang. Uit deze 'oud papier pot' worden de kosten voor bijvoorbeeld de schoolbijdrage of contributie laag gehouden. Hier moet, vindt het CDA, een oplossing voor worden gevonden. Deze inkomsten zijn voor school en dorp belangrijk, het draagt bij aan de leefbaarheid in de eigen omgeving. De CDA fractie is dan ook van mening dat het college opnieuw in overleg moet treden met de maatschappelijke organisaties om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen waarbij de input van de organisaties van groot belang is. Een aantal clubs en verenigingen hebben al aangegeven dat zij constructief mee willen denken in oplossingen om op die manier de hoeveelheid restafval verder terug te brengen. Het gaat hierbij om een verbetering van de bewustwording om het afval op een goede manier te scheiden.