Cultuur, taal, onderwijs en sport voor iedereen

Joure - Extra ruimte voor culturele initiatieven, versterking van de positie van het Fries, een verruiming van de sportregelingen en bijdragen aan Leeuwarden-Fryslân 2018. Het zijn de pijlers van de beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’ van de provincie Fryslân.

Hier staat het beleid voor cultuur, taal, onderwijs en sport in Fryslân van 2017 tot en met 2020 in beschreven. Voor de uitvoering van deze ambities heeft de provincie € 19,4 miljoen over. Leeuwarden-Fryslân 2018 De provincie wil effectief bijdragen aan Leeuwarden-Fryslân 2018, als een feest voor iedereen met blijvende effecten. Dit geldt voorafgaand aan 2018, het jaar zelf en periode na 2018. De komende periode daagt de provincie partijen uit om de financiering voor activiteiten met betrekking tot Leeuwarden-Fryslân 2018 voor elkaar krijgen. Een nieuw initiatief is het inzetten van een (revolverend) Fries filmfonds. Hiermee moeten buitenlandse filmproducties verleid worden in Fryslân neer te strijken. Cultuur en sport Ten opzichte van de afgelopen periode is er meer financiële ruimte voor projectsubsidies en meerjarige bijdragen aan culturele instellingen. De provincie gaat de komende periode werken met een adviescommissie cultuur. Zo kan zij beter aansluiten bij de wensen van het veld. Ook kunnen spraakmakende incidentele initiatieven gesteund worden. Daarnaast komt er een verruiming van grootschalige sportregelingen (breedtesport). Met de ondersteuning van Topsport Noord zorgt de provincie voor talentontwikkelingsprogramma's. Taal en onderwijs Met het Deltaplan Frysk zet de provincie nog meer in op versterking van de positie van het Fries en meertaligheid. Met deze beleidsbrief verlengt de provincie de duur van het Deltaplan Fries tot en met 2020. Er komt extra inzet op de ontwikkeling van een digitale hulpmiddelen en lesmateriaal voor het Fries. De komende periode maakt de provincie bovendien afspraken met gemeenten over het Fries taalbeleid. Het project Lân fan Taal is de komende jaren de motor van de vernieuwing op het gebied van het Fries en meertaligheid. ,,De komende vier jaren staan in het teken van een provincie die samen met de inwoners, instellingen, de gemeenten en de Rijksoverheid aan een levendig en krachtig Fryslân werkt”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. ,,We staan voor een nieuwe periode met een nieuwe werkwijze. Instellingen, inwoners en partners verwachten van ons een meer interactieve en meewerkende rol. In deze beleidsperiode zetten wij alles op alles om iedereen te laten bijdragen. Iedereen kan en mag meedoen met bijvoorbeeld muziek-, dans- en toneellessen. Of beeldende kunsten. Van piepjong tot stokoud en alles daar tussenin.'' Op basis van deze beleidsbrief heeft de provincie een uitvoeringsplan met concrete maatregelen en instrumenten opgesteld. Bij het opstellen van de startnotitie voor de beleidsbrief sprak de provincie met instellingen, betrokken burgers, gemeenten en Statenfracties. De uitkomsten hiervan leverden een concrete bijdrage aan het beleid voor de komende jaren.