Tijdelijke woningen bouwen voor statushouders

DFM - Gemeente De Fryske Marren is voornemens om semi-tijdelijke woningen te bouwen voor de huisvesting van statushouders.

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om op acht verschillende locaties in de gemeente semi-tijdelijke woningen te bouwen voor de huisvesting van statushouders. De woningcorporaties in de gemeente bieden op dit moment één op de vijf opnieuw verhuurbare sociale huurwoningen aan een statushouder aan. Dit is echter niet voldoende om alle statushouders een woonplek te geven en te voldoen aan de taakstelling. Om de beschikbaarheid van huurwoningen voor overige woningzoekenden in balans te houden, is gezocht naar andere mogelijkheden voor huisvesting. Het bouwen van semi-tijdelijke woonunits kwam naar voren als de beste optie om in 2017 voldoende woonplek te realiseren. Het voorstel wordt op 28 september in de gemeenteraad besproken. De regietafel Fryslân steunt het voorstel. Huisvesting van statushouders Gemeenten hebben de wettelijke plicht om statushouders te huisvesten in hun gemeente. Een statushouder is een asielzoeker aan wie een verblijfsvergunning is toegekend. Gemeente De Fryske Marren moet in 2017 ongeveer 185 statushouders een woonplek geven. De woningcorporaties kunnen, wanneer zij één op de vijf opnieuw verhuurbare huurwoningen aan een statushouder aanbieden, naar verwachting 96 statushouders huisvesten. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat voor 2017 aanvullende oplossingen, naast de huisvesting in de sociale huursector gezocht worden. Dit om de beschikbaarheid van huurwoningen voor overige woningzoekenden in balans te houden. Tijdelijk extra woningen De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van huisvesting. Daarbij is gekeken naar het verbouwen van leegstaande schoolgebouwen, het gebruiken van te koop staande woningen en ook naar (semi-tijdelijke) nieuwbouw. De semi-tijdelijke nieuwbouw van woningen kan gerealiseerd worden in de vorm van woonunits. Het bouwen van semi-tijdelijke woonunits kwam naar voren als de beste optie om in 2017 voldoende woonplek te realiseren voor de statushouders. Bij deze woonunits wordt uitgegaan van een periode van waarschijnlijk minimaal 10 jaar. De woonunits hebben veel weg van normale woningen en zijn goed in te passen in de omgeving. Het college stelt de volgende locaties voor semi-tijdelijke woningen aan de raad voor: · Echten – bouwkavels voormalige sporthal aan de Herenweg (6 woningen) · Joure – gronden ten noorden van de tennisbanen aan de Zuiderveldstraat (12 woningen) · Langweer – gronden ten zuidwesten van de kruising Lyts Dykje en Legemarstersingel (6 woningen) · Lemmer – gronden nabij buurthuis en sportveldje aan de Betelgeuze (12 woningen) · Oudehaske – gronden ten zuiden van de Bugel (12 woningen) · Scharsterbrug – gronden ten zuidoosten van de Tsjoele (6 woningen) · Sint Nicolaasga – gronden gelegen tussen de Marsstraat en PSV De Oorsprong (12 woningen) · Sintjohannesga – bosschage ten zuidwesten van de Hendrik Jan Textorstrjitte (6 woningen) Het college kiest voor deze locaties omdat hiermee de spreiding van te huisvesten statushouders over de gemeente zo groot mogelijk is. Statushouders zijn nieuwe inwoners van de gemeente. Deze nieuwe inwoners hebben veel meegemaakt en komen met veel veranderingen en een nieuwe samenleving in aanraking. Om hen te helpen met integreren, wordt de statushouder begeleid door een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Daarbij wordt ook een vrijwilliger uit het dorp of de wijk ingeschakeld die de statushouder helpt om te integreren in de buurt. Op deze wijze is de verandering voor zowel de omwonenden als voor de statushouders zo klein mogelijk. Mochten inwoners van De Fryske Marren zich willen inzetten als vrijwilliger, dan kunnen ze dat melden bij Punt Twa (www.punttwa.nl). Collegevoorstel Er is op dit moment nog geen definitief besluit genomen over de semi-tijdelijke woningen en over de plekken waar die semi-tijdelijke woningen gebouwd zouden kunnen worden. Burgemeester en wethouders hebben het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad, zij neemt op 28 september 2016 een besluit. Op 14 september 2016 is de openbare bespreking in de Commissie Ruimte. Inwoners hebben daar het recht om in te spreken. De direct omwonenden van de 8 locaties zijn persoonlijk uitgenodigd voor een tweetal informatiebijeenkomsten die begin juli plaatsvinden. Regietafel Fryslân steunt voorstel De Regietafel heeft vanochtend laten weten het voorstel van De Fryske Marren te steunen. Eerder heeft de regietafel richting gemeenten aangegeven dat een versnelling van de huisvesting van statushouders noodzakelijk is. Gemeenten zijn opgeroepen daarbij na te denken over alternatieve vormen van huisvesting. De Fryske Marren geeft met dit voorstel gehoor aan deze oproep. Aan de Regietafel zitten vertegenwoordigers van gemeenten, COA, de Friese Taskforce huisvesting statushouders en de Veiligheidsregio. Voorzitter is Commissaris van de Koning John Jorritsma.