Nieuwe milieuterreinen in Balk en Lemmer voor optimale afvalscheiding

LEMMER - Zowel in Balk als in Lemmer wil het college ook in de toekomst milieuterreinen houden, net als in Joure. “Dit om ynwenners sa goed as mooglik ûnderstypjen te bliuwen by it skiede en fuortbringe fan ôffal", zegt wethouder Johannes van der Pal.

In overleg met de plaatselijke belangen van de regio Balk, stelt het college de Houtdyk voor als toekomstige locatie voor het milieuterrein in Balk. Dit in verband met verkoop van het huidige terrein op de Eigen Haard. In Lemmer is het voorstel om naast de nieuw te bouwen werf aan de Ossekamp op de Lemsterhoek, een nieuw milieuterrein te realiseren. Dit vervangt dan het huidige, verouderde terrein aan De Steke en het KCA-depot op Pasveer. Planning is om de beide nieuwe milieuterreinen in mei 2018 in gebruik te nemen. Het collegevoorstel is afgelopen week besproken in de commissie Ruimte en wordt op 20 december besproken in de raad. De investering in de beide milieuterreinen is € 2,4 miljoen. Milieustraat Balk naar Houtdyk Het huidige milieuterrein aan de Eigen Haard ligt naast de gemeentewerf en grenst aan het bedrijfsterrein van AVK Plastics. AVK liet de gemeente weten interesse te hebben in overname van het terrein. Het terrein is verkocht aan AVK en inmiddels voor een deel bij hen in gebruik. Op het andere deel van het terrein, vlak naast de werf, blijft voorlopig de milieustraat van de gemeente in gebruik. Zo kan de dienstverlening aan de inwoners gewoon doorgaan, al is het iets aangepast. Dit blijft zo totdat er een nieuw milieuterrein en gemeentewerf zijn. Het terrein aan de Houtdyk is nu in gebruik als wissellocatie voor containers en inzamelvoertuigen en als opslag. Dit terrein is geschikt voor het toekomstige milieuterrein van Balk en is voor inwoners goed bereikbaar, zodat het college dit terrein voorstelt. Locatiekeuze milieuterrein In overleg met de besturen van de plaatselijke belangen van de regio Balk, is de wenselijkheid van een milieustraat in Balk besproken, rekening houdend met de verhuizing van de werf naar Lemmer. Het kunnen wegbrengen van afval en de reisafstand daarbij, is belangrijk voor inwoners. Iedereen heeft er belang bij dat afval goed wordt gescheiden en de gemeente heeft hierin een belangrijke, faciliterende rol richting inwoners. Om die reden wil het college een milieustraat in Balk houden. Theoretisch zouden in De Fryske Marren twee milieuterreinen genoeg zijn, maar het college kiest voor drie gezien het belang van grondstoffenscheiding, ook in de toekomst. De afvalcategorieën/grondstoffen die straks in Lemmer kunnen worden weggebracht, zijn compleet en vergelijkbaar met die van het milieuterrein in Joure. In Balk kiest het college voor een milieustraat met alleen de meest voorkomende afvalsoorten. Wel grondstoffen, geen KCA Het is straks niet meer mogelijk om in Balk KCA (klein chemisch afval) te brengen, hiervoor kan men dan in Lemmer terecht. Dit geldt ook voor asbest. Bouw- en sloopafval - grondstoffen als hout, bielzen, puin of dakleer - kunnen in Balk nog wel worden ingeleverd, maar dan wel gescheiden aangeleverd. Zo kunnen inwoners dus de meest voorkomende grondstoffen nog in Balk blijven wegbrengen. Plaatselijke belangen geven aan hier blij mee te zijn en begrip te hebben voor de keuze zonder KCA. Bovendien blijft de mogelijkheid bestaan om KCA op te laten halen van huis. Dit geldt overigens voor de hele gemeente. Groenstations voor groen afval Om het scheiden van grof groen afval bij inwoners te blijven stimuleren, wil het college in de hele gemeente de mogelijkheid bieden om wegbrenglocaties voor groen afval aan te leggen. Dit waar dat gewenst is door inwoners en op basis van beheer door plaatselijke belangen. Gemeentebreed denkt het college aan ongeveer tien groenstations, op strategische plaatsen zodat meerdere dorpen hier gebruik van kunnen maken. In de regio Lemmer is deze mogelijkheid er al. Helaas worden deze groenstations nu ook gebruikt voor het dumpen van ander afval. Dit wil het college in de toekomst voorkomen door het aanbrengen van hekwerken en door samen te werken met plaatselijke belangen. De gemeente blijft zorgen voor het afvoeren van het gestorte groenmateriaal. Daarnaast kunnen inwoners natuurlijk altijd hun groenafval op de milieuterreinen brengen of zich aanmelden voor de takkenroute, die zowel in het voorjaar als in het najaar wordt gereden.