Fries grondwater is schoon maar kwetsbaar

FRYSL - ÂN Fryslân heeft over het algemeen schoon grondwater en is van goede kwaliteit. Dit blijkt uit onderzoek, welke is uitgevoerd door alle provincies, naar de kwaliteit van het grondwater.

Het grondwater is wel kwetsbaar voor verontreinigingen. Bij een aantal meetpunten zijn verhoogde concentraties van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en andere milieuvreemde stoffen gevonden. Dit heeft echter geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater in Fryslân. De kwaliteit van het grondwater wordt gemeten op basis van concentraties van de algemene stoffen en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast is er nu voor het eerst ook gekeken naar restanten van geneesmiddelen en andere milieuvreemde stoffen. Er zijn hiervoor 122 grondwatermonsters genomen verdeeld over 63 meetpunten. Bij 7 meetpunten zijn andere milieuvreemde stoffen aangetroffen. Dit zijn onder andere stoffen die afkomstig zijn van vlamvertragers, weekmakers en benzine. De meetpunten, waarin de diverse verontreinigingen zijn aangetroffen, worden opgenomen in een jaarlijkse (landelijke) monitoring. Daarnaast wordt er nader onderzoek gedaan naar de herkomst van de milieuvreemde stoffen. De metingen geven inzicht in de noodzaak en effectiviteit van (regionale) maatregelen om de KRW-doelstelling te behalen. De resultaten van de monitoring worden gebruikt om de problematiek rondom bestrijdingsmiddelen, medicijnen en andere milieuvreemde stoffen te agenderen bij het Rijk. Vitens heeft een meetnet ingericht, waarmee de grondwaterkwaliteit wordt gemonitord voor de drinkwaterwinning. Het drinkwater dat Vitens levert voldoet aan de drinkwaternormen. De kwaliteit van het drinkwater in Fryslân is niet in het geding.