Huurdersvereniging naar Tweede Kamer

DFM - De volkshuisvesting moet op de schop. Dat vinden Friese huurdersverenigingen die onlangs naar de Tweede Kamer togen om aandacht te vragen voor volkshuisvesting.

Jaarlijks wordt in het huurstelsel meer dan vijf miljard euro rondgepompt. Via heffingen en belastingen door allerlei overheden worden kosten uiteindelijk doorberekend in de huurprijs van corporatiewoningen. Aan huurders met een smalle beurs wordt vervolgens weer huurtoeslag toegekend om deze kosten te compenseren.

Volgens deze huurdersverenigingen moet een doorgeslagen stelsel op de schop. Een twintig procent huurverlaging levert een vijfentwintig procent lagere aanspraak op de huurtoeslag op. ,,De vicieuze cirkel waarin zoveel geld mee is gemoeid, moeten we doorbreken’’, aldus Rinze Post, voormalig toezichthouder van woningcorporatie Zuidwest Friesland. Frank van der Broek, Rinze Post en Wout Stoelwinder spraken in december met woordvoerders volkshuisvesting van de Tweede Kamerfracties. Daarbij kwam de Friese situatie ruimschoots aan de orde. ,,Vaak gaat men voor de volkshuisvesting in landelijke berekeningen uit van een bruto jaarinkomen van € 35.000,-. Maar voor veel Friese huurders is een jaarinkomen van circa € 18.000,- meer realiteit, De Friese huurder is daardoor al in het nadeel. Wij hebben een stevig pleidooi gehouden voor meer eigen regelruimte in die rest. Omdat Friesland sinds medio 2016 als één woningmarktgebied telt, hebben wij onze provincie neergezet als ideale pilotregio. De initiatiefnemers zijn positief over hun bezoek: We zijn tevreden met de ruimte om onze zienswijze te geven. We hebben opgetekend dat de meeste politieke partijen bezig zijn met plannen om het volkshuisvestelijk stelsel te moderniseren. Het dossier van de volkshuisvesting krijgt absoluut aandacht bij de komende verkiezingen en zal in de komende kabinetsperiode aan een grondige analyse worden onderworpen. Daar moeten wij vanuit Fries belang nadrukkelijk bij betrokken willen zijn.’’