Dorpenvisie De Trije Doarpen

ECHTENERBRUG - De werkgroep 'Dorpenvisie van De Trije Doarpen' heeft opdracht van Plaatselijk Belang van De Trije Doarpen een concept-dorpenvisie opgesteld voor de drie dorpen Echtenerbrug, Delfstrahuizen en Echten.

De per thema geformuleerde visies zullen richtinggevend zijn dan wel als toetsingskader dienen bij de toekomstige ontwikkeling van plannen, projecten of activiteiten door inwoners, gemeente en derden. De geformuleerde wensen in de Dorpenvisie willen de inwoners de komende jaren realiseren. De vijf thema’s van deze Dorpenvisie zijn: de Fysieke Leefomgeving, economie en duurzaamheid, landbouw en natuur, recreatie en toerisme en Zorg, Welzijn en (Sociale) Voorzieningen. Donderdag 6 april is een inspraakavond gepland over de concept-dorpenvisie.

Alle inwoners die willen mee beslissen over de toekomst van de drie dorpen zijn welkom in Dorpshuis De Brêge in Echtenerbrug. De bijeenkomst start om 20.00 uur. De concept-dorpenvisie ligt ter inzage via de website van Plaatselijk Belang www.pbdetrijedoarpen.nl