Partij voor de Dieren bezorgd om gebrek aan klimaatbewustzijn

JOURE - De Partij van de Dieren Fryslân maakt zich zorgen over het energiebewustzijn van veel Nederlanders. Ze zijn zich nauwelijks bewust van de dringende noodzaak tot omschakeling van met fossiele brandstoffen opgewekte energie naar duurzame energie.

Deze energietransitie heeft grote consequenties voor het dagelijks leven en vergt een grote inspanning van alle betrokken partijen, waaronder burgers, overheden en het bedrijfsleven. Ook de provincie Fryslân benadrukt in haar beleidsbrief Duurzame Energie de urgentie van deze transitie. Het gebrekkige bewustzijn blijkt uit een publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau. Slechts een minderheid van de Nederlanders is overtuigd van de grote invloed die het gebruik van fossiele brandstoffen op het klimaat heeft. Met het klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken om de uitstoot van broeikasgassen per 2050 terug te brengen tot maximaal 20% van het niveau van 1990. Zonder energietransitie is dat onmogelijk. De PvdD-fractie vraagt Gedeputeerde Staten om eventueel nader onderzoek onder de inwoners van Fryslân. Daaraan gekoppeld verzoekt de partij om meer voorlichting over het energievraagstuk in Fryslân.