Tjongerschans sluit 2016 op alle fronten succesvol af

HEERENVEEN -  Het jaar 2016 is voor Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen in vele opzichten positief geweest.

Met vlag en wimpel is de NIAZ-accreditatie gehaald waarmee het ziekenhuis aantoont veilige en goede zorg aan zijn patiënten te bieden. In patiënttevredenheidsenquêtes zit Tjongerschans al enkele jaren bij de hoogst scorende ziekenhuizen en voor de medewerkerstevredenheid geldt sinds het jaar 2016 hetzelfde. Voor het lage ziekteverzuim is Tjongerschans onderscheiden als ziekenhuis met het laagste ziekteverzuim in 2016. Het belangrijkste voor Tjongerschans is het goed, veilig en gastvrij behandelen van alle patiënten die hun vertrouwen in dit ziekenhuis stellen. Daarnaast wil Tjongerschans goed inspelen op toekomstige ontwikkelingen en zijn positie in het zorglandschap verstevigen. Met Meriant zijn vooruitstrevende plannen uitgewerkt om in nieuwbouw op het terrein van Tjongerschans het expertisecentrum voor ouderenzorg te realiseren. Hierin gaan Tjongerschans, Meriant en Ouderenpsychiatrie Friesland (OPF) nauw samenwerken in de zorgketen waarin instellingen niet meer los van elkaar moeten opereren in het belang van de patiënt en cliënt. In den lande wordt hiermee voorop gelopen. Ook in de regio probeert Tjongerschans samen met andere partijen het initiatief te nemen om het toekomstige zorglandschap vorm te geven. Zo wordt momenteel in Joure het woon-zorgcomplex  De Werf gerealiseerd met vele deelnemende partijen waaronder Tjongerschans. In Steenwijk wordt vanuit Heerenveen poliklinische zorg op het gebied van Gynaecologie, Verloskunde en Urologie geboden, terwijl de polikliniek in Lemmer al meer dan zeven jaar patiënten uit die omgeving ontvangt. Voorts wordt in nauwe samenwerking met de huisartsen en De Friesland Zorgverzekeraar gekeken naar op welke plek en bij wie vormen van zorg het beste kunnen plaatsvinden. En zo wordt met de andere ziekenhuizen in Friesland samen met De Friesland constructief overleg gevoerd over waar welke behandelingen geconcentreerd moeten worden, zoals een provinciaal mammacentrum. Het motto van Tjongerschans is ‘Sterk in verbinding’ en dat heeft in 2016 met deze initiatieven – die slechts een greep zijn uit het totaal – volop gestalte gekregen. Dit alles is gepaard gegaan met een goede bedrijfsvoering, die heeft geleid tot een positief exploitatiesaldo van 3 miljoen euro. Er is efficiënt gewerkt en daarmee is de basis van het ziekenhuis versterkt. Dat stimuleert om de genoemde initiatieven verder uit te werken. Voor andere partijen wil Tjongerschans een stabiele, betrouwbare partner zijn. Dit batig saldo en de daarbij verder verbeterde reservepositie laat zien dat het ziekenhuis dat ook in financiële zin is. Het geeft financiers en partijen waarmee wordt samengewerkt vertrouwen.