Foarlêze út Tomke

DE LEMMER - Ek op 'e Lemmer is der troch Lemster minsken foarlêzen út in Tomke boekje by de pjutten. It doel is om it gebrûk fan de Fryske taal te befoarderjen. Nei it foarlezen krigen de pjutten it boekje mei nei hus wer't de âlden de oare ferhaeltsjes foarlezen kinne. Anne van Dijk, Riek van der Vlugt en Akke de Vries hawwe foarlêzen, mar der wiene fansels wol mear minsken. Alle pjutten yn De Fryske Marren hawwe in Tomke boekje krigen.