Woningcoöperaties en gemeente tekenen Prestatieafspraken huurwoningen

JOURE - Gemeente De Fryske Marren, de huurdersverenigingen Haskerland, Lemsterland en ZuidwestFriesland en de woningcorporaties Accolade, Lyaemer Wonen, Wonen Zuidwest Friesland en Elkien hebben afspraken gemaakt over het aanbod van huurwoningen in de gemeente De Fryske Marren. Daarvoor hebben zij maandag de zogenaamde Prestatieafspraken De Fryske Marren 2017 - 2021 ondertekend.

De corporaties en gemeenten maken in 2018 plannen voor de realisatie van nieuwe huurwoningen in Lemmer, Balk en Joure. Daarnaast wordt de verkoop van huurwoningen beperkt. Op basis van actieve monitoring, wordt bekeken hoeveel woningen nodig zijn. De corporaties zetten extra in op verduurzaming door het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van woningen. In 2018 wordt een plan gemaakt hoe de woningvoorraad op termijn energieneutraal kan worden gemaakt.

De organisaties hebben de aandacht voor toenemende eenzaamheid en voor personen met verward gedrag. Goede zorg op het juiste moment is het uitgangspunt bij de partijen, waarbij het welzijn van de hele buurt van belang is. Hierbij is aandacht voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Partijen hebben afgesproken in 2018 zaken intensiever af te stemmen, afspraken te maken over het delen van informatie en te werken aan de preventie van betaalproblemen.

Partijen maken deze afspraken op grond van de Woningwet 2015. Belangrijk uitgangspunt van de wet is dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gelijkwaardige partners zijn bij het maken van afspraken. Partijen hebben prestatieafspraken 2018 gemaakt, waarin de volkshuisvestelijke ambities tot uiting komen in een veranderende woningmarkt. In de nieuwe afspraken is sterker verbinding gezocht met het sociaal domein, veiligheid en duurzaamheid.