Vogelwacht waarschuwt: 'Weidevogelkuikens het haasje. Katten en vossen liggen op de loer'

REGIO Weidevogelkuikens het haasje: katten en vossen liggen op de loer, zo waarschuwt de Lemster Vogelwacht.

Weidevogels en kleine kuikentjes hebben het moeilijk. De huiskat is een stroper. De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) is daarom een bewustwordingscampagne gestart: kuikens in het land, poes in de mand. Maar ook vossen, dassen en steenmarters zorgen voor veel schade, waarschuwt de Lemster Vogelwacht.

Veel weidevogelkuikens zijn weerloos tegen predatoren. De huis- en boerderijkat is daar een van. In 2020 is de BFVW daarom voor het eerst een campagne gestart om de kat ’s nachts binnen te houden tussen half april en juli.

In het voorjaar groeien de vogels op en in de avond en nacht gaat de kat op pad om te jagen. Een groot aantal agrarische- en natuurorganisaties hebben zich achter het initiatief geschaard dat ook dit jaar een vervolg krijgt. Onder meer It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland zijn partner in de campagne.

Verwilderde katten

Johan Adema is de secretaris van Vogelwacht Lemmer, Easterga, Follega e.o. Adema heeft zelf een boerenbedrijf en katten. ,,Us katten bliuwe nachts wol thús’’, zegt hij. ,,Mar je kinne nea witte eat sy nachts dogge.” Volgens Adema zorgen vooral verwilderde katten voor slachtoffers. En daar heeft de vogelwacht helemaal geen vat op. ,,Yn de Brekkenpolder wurde wol katten loslitten, de foerbakjes stean der faaks sels by.”

Vossenjacht

Het grootst gevaar voor de vogels vormen dassen, steenmarters en vossen, vertelt Adema. ,,Reintje kin yn ien nacht in hiel gebiet leechmeitsje”, zegt hij over de jachtpartijen van de vos. ,,Dy bisten binne in ramp foar fûgels.” Normaal gesproken wordt door jagers met lichtbakken op vossen gejaagd, maar vanwege corona is dat praktisch niet mogelijk.

,,Je moatte tegearre op paad, mar dat kin net goed troch de koronamaatregels”, zegt hij. Daarnaast is de jacht ’s nachts, maar dat kon ook niet vanwege de avondklok. Op 28 april is de avondklok komen te vervallen maar Adema weet niet of de jacht weer wordt hervat.

Reintje is snoad

Een belangrijk aspect van de vogelbeheer is nazorg. Maar dat is momenteel dweilen met de kraan open. De vossenjacht kon lang niet doorgaan en steenmarters en dassen zijn beschermde dieren. Ook het opsporen van nesten om te markeren, zodat tractoren er om heen kunnen rijden, werkt averechts, vertelt de secretaris van de Vogelwacht.

,,Reintje is snoad”, zegt Adema. ,,Je lûke wol in spoar nei it nêst, dat foalget dy vos gewoan.” Tenslotte, is de aanwas van nieuwe nazorgers lastig: ,,It is foaral foarbehâlden foar de âldere generaasje. Wy lûke net in soad nije minsken en mei korona al hielendal net.”

Landelijke of provinciale wet- en regelgeving moet de weidevogels in de toekomst beter beschermen. Maar zoals het nu gaat, is er weinig aan voor de nazorgers, vertelt Adema. „Reintje is no de laitsjende tredde”, zegt hij tot besluit.

Kijk voor meer informatie over de campagne op de website poesindemand.nl.