College herziet besluit vaststellen naam Vissersburen voor nieuw winkelgebied Lemmer

LEMMER - Het college van de gemeente De Fryske Marren is teruggekomen op het besluit dat zij in januari 2020 maakte om de naam Vissersburen vast te stellen voor het gebied rondom het gebouw in Lemmer waar winkelruimtes en appartementen zullen worden gerealiseerd.

Bij de uitwerking van dit besluit is naar voren gekomen dat het wenselijk is nog eens kritisch naar dit besluit te kijken. Ook raadsvragen, strekkend tot het herintroduceren van de naam Markt, noopten ertoe hier nog eens goed naar te kijken.

Het resultaat hiervan is dat wordt voorgesteld om de winkelpanden op de begane grond, die georiënteerd zijn op het Burgemeester Krijgerplein ook die straatnaam te geven. Voor de appartementen op de 1e verdieping blijft de straatnaam Vissersburen van toepassing.

Lees ook | Vissersburen naam voor nieuw gebied in Lemmer met winkels en appartementen

Er is nog eens kritisch gekeken naar de situatie zoals die na realisatie van het gebouw feitelijk wordt. De indeling van het nieuwe gebouw is zodanig dat de entree met brievenbussen, lift en bergingen geconcentreerd zijn aan de oostelijke (Vissersburen-) zijde. Het college vindt het in verband daarmee logisch en duidelijk om alle appartementen op de 1e verdieping te voorzien van de straatnaam Vissersburen.

Een tweetal winkelruimtes op de begane grond heeft uitsluitend toegang aan de Vissersburen. Het is volgens het college daarom logisch om deze ruimtes de straatnaam Vissersburen te geven. De overige winkelpanden op de begane grond (3 of mogelijk 4) krijgen hun entree aan de zijde van het BKplein. Bij nadere afweging vindt het college het logisch en mogelijk om deze van een huisnummering aan het BK-plein te voorzien.

Markt

Raadslid De Haan heeft middels een raadsvraag verzocht het deel wat nu nog BK-plein heet de vroegere naam Markt terug te geven. Over de naamgeving van dit gebied heeft eerder besluitvorming plaatsgevonden. In ieder geval ook op 26 september 2017. Toen lag er een voorstel om het Burgemeester Krijgerplein te wijzigen in Markt.

Aanleiding tot het voorstel was de herinrichting van het centrum van Lemmer in verband met de sloop van het voormalige gemeentekantoor. De klankbordgroep herinrichting centrum Lemmer uitte toen deze wens, omdat deze naam daar van oudsher al voorkomt.

Het college is destijds tot het besluit gekomen om niet tot vernoeming over te gaan. Dit mede op basis van eerdere besluitvorming in de toenmalige gemeente Lemsterland en het feit dat het betreffende plein geen marktfunctie krijgt. Er is volgens het college momenteel geen aanleiding om op deze besluitvorming terug te komen.