College B en W gemeente De Fryske Marren presenteert structureel sluitende meerjarenperspectief

JOURE - Het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren heeft een structureel sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd.

Er wordt ingezet op: het investeren in herinrichtingsprojecten, het op peil houden van zorg en voorzieningen, duurzaamheid, programma invoering Omgevingswet, onderwijshuisvesting, klimaatadaptatie en digitalisering. De discussie over de begroting 2020 is gepland op woensdag 16 oktober. De besluitvorming is in de raadsvergadering van 13 november.

Deze eerste programmabegroting van het nieuwe college is een uitwerking van de kadernota 2019 en waar mogelijk van het nieuwe coalitie akkoord ‘De takomst temjitte’. In de programmabegroting krijgen de plannen uit de kader-nota van juli handen en voeten en zijn ze financieel vertaald naar concrete investeringen.

In de programmabegroting staat het thema ‘Zó zien wij De Fryske Marren’ uit het coalitieakkoord ‘De takomst temjitte’ centraal. Dit als paraplu voor de programma’s bestuur en organisatie, ruimte, economie, leefbaarheid en onderwijs en sociaal domein in de begroting.

De meeste Nederlandse gemeenten hebben te maken met hoge kosten in het sociaal domein en een lagere groei vanuit het gemeentefonds.

,,Dit geldt ook voor onze gemeente, ondanks het feit dat wij in 2019 met verschillende maatregelen tijdig hebben ingespeeld op de hogere kosten in vooral de jeugdzorg. Hierdoor kon de zorg op peil blijven. Nog steeds geven we op dit punt meer geld uit dan dat we tot nu toe van het Rijk ontvangen. Met name hebben wij meer geld nodig voor de (jeugd)zorg, willen we als gemeente ook in toekomst financieel in balans blijven. De Nederlandse gemeenten, waaron-der natuurlijk ook De Fryske Marren, hebben hierover inmiddels een krachtig signaal afgegeven richting het Rijk.”

Investeren

We willen de lokale democratie versterken door inwoners en specifiek ook jongeren actief te blijven betrekken bij gemeentelijke thema’s. Samen met hen zegt de gemeente op dit punt concrete stappen te willen zetten.

,,Daarnaast waarderen we eigen initiatieven van dorpen en inwoners, die aantoonbaar op draagvlak kunnen rekenen. Onze gemeente kan hierin adviseren en ondersteunen. We handhaven onze servicepunten en blijven inzetten op verdergaande digitalisering van onze dienstverlening. Zo hebben we inmiddels ruim vijftig gemeentelijke producten gedigitaliseerd. Om onze dienstverlening voor inwoners en ondernemers verder te optimaliseren blijven we ons hierin verder ontwikkelen.”

Duurzaamheid en klimaataanpassing

Een belangrijk speerpunt is duurzaamheid. ,,Dit zien we bijvoorbeeld terug in de keuzes van materialen bij onderwijshuisvesting, maar ook in de afname van het gebruik van fossiele brandstoffen. Onze gemeente werkt hier actief aan mee.”

Dat laatste geldt ook voor onze verantwoordelijkheid in klimaatadaptatie. Zo realiseert DFM bij de (her)inrichting van wijken en kernen al een beter afwateringssysteem.

,,Daarnaast stimuleren we biodiversiteit en zetten we actief in op het terug-dringen van afvalstromen en hergebruik van grondstoffen. Verder nemen we actief deel in het proces van de veenweide- en funderingsproblematiek, samen met de provincie Friesland en het Wetterskip Fryslân.”

Ontwikkeling belasting, leges en tarieven

Een financieel gezonde gemeente is en blijft het uitgangspunt. In lijn met het coalitieakkoord baseert DFM de verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) op de inflatie- en loonontwikkeling.

Door stijgende kosten bij het afvoeren van huishoudelijk afval en rioolwater worden de afvalstoffen- en de rioolheffing verhoogd. Per saldo stijgt de gemiddelde lastendruk in 2020 voor een eenpersoonshuishouden met 17,60 euro. Een meerpersoonshuishouden betaalt gemiddeld op jaarbasis 20 extra be-lasting.

De toeristenbelasting blijft gelijk op één euro per overnachting. Verder gaat DFM uit van kostendekkende gemeentelijke leges en tarieven, zoals in de kadernota 2019 is afgesproken.

,,Dit betekent voor inwoners en ondernemers dat de tarieven in 2020 stijgen voor het in behandeling nemen van bouwaanvragen. Dit staat ook in de pro-grammabegroting.”