Plan voor herstructuring 69 woningen Lemmer

Lemmer - Lyaemer Wonen is van plan om in Lemmer in de Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat 69 woningen te vervangen door 53 nieuwe woningen.

Omdat voor de nieuwe woningen wordt afgeweken van de bestaande bouwregels, is een planologische procedure nodig. Voor enkele woningen aan de oostkant van het plangebied, zijn nog geen concrete plannen. In het nieuwe bestemmingsplannen wordt hiermee wel alvast rekening gehouden.

Sociale huurwoningen

In het plangebied staan rijen sociale huurwoningen. In totaal gaat het om 69 sociale huurwoningen. De bouwkundige staat hiervan is zeer verouderd en voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen op het gebied van wooncomfort en duurzaamheid. Het doel is daarom om het plangebied te herstructureren. In dit kader worden de woningen gesloopt en vervangen door nieuwe woningen die aan de huidige wensen en toekomstige voldoen.

Levensloopbestendig

Het programma bestaat uit de bouw van 3 seniorenwoningen, 38 gezinswoningen en 12 levensloopbestendige woningen in de sociale huursector. In totaal worden 53 nieuwe woningen gebouwd. Dat betekent dat er 16 woningen minder terug komen ten opzichte van de huidige situatie.

Parkeren

Voor de 53 sociale huurwoningen geldt een parkeernorm van 1,6 plekken per woning. Dit betekent dat er 85 parkeerplaatsen nodig zijn. De parkeerbehoefte van de oude situatie (96 parkeerplaatsen op basis van 60 woningen) kan in mindering worden gebracht op de parkeerbehoefte van de toekomstige situatie. Dit zou een afname van 11 parkeerplaatsen betekenen. In de Zuiderzeestraat is het parkeren georganiseerd in het openbaar gebied, circa 50 parkeerplaatsen. Op een privé parkeerplaats op het terrein van Lyaemer (tegenover Zuiderzeestraat 55) zijn nog eens 40 parkeerplaatsen beschikbaar. Tot op heden werden deze 40 plaatsen alleen gebruikt door bewoners van het naastgelegen appartementencomplex. Lyaemer is akkoord met het (mede)gebruik van dit terrein voor de bewoners van de nieuw te bouwen woningen.

Renovatie

Binnen nu en 25 jaar na oplevering na geplande renovatie, zijn ook plannen om de woningen aan de Zuiderzeestraat 1, tot en met 12 en de Pampusstraat 1, 3, 5 en 7 te vervangen. Op dit moment zijn hier nog geen concrete plannen voor.

Met ingang van 17 mei 2019 ligt gedurende vier weken het voorontwerpbestemmingsplan ‘Lemmer-Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels)' voor iedereen ter inzage.