CDA Fryslân vraagt provincie opheldering over aantal verkeersdoden

Fryslân - De CDA Statenfractie vraagt de provincie om opheldering over de aantallen verkeersdoden in Fryslân.

 

Donderdag bleek dat het aantal verkeersdoden in Fryslân in 2018 veel hoger ligt dan eerder gepubliceerde cijfers van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslan (ROF). Het CBS komt uit op 27 dodelijke slachtoffers in het verkeer, terwijl het ROF meldde dat het ging om 18 doden.

 

Statenlid Rendert Algra: ,,Wy binne ferbjustere oer de grutte ferskillen yn ‘e sifers oer ferkearsdeaden. Wy wolle dêrom fan it kolleezje witte oft dizze grutte ferskillen yn foargeande jierren ek oan’e oarder west hawwe. Dêrnjonken wolle wy witte oft it kolleezje ek fan betinken is dat sokke grutte ferskillen it stellen fan hurde doelstellings lestich meitsje en hokker aksje it kolleezje ûndernimme sil om in iendúdich byld te krijen fan it oantal ferkearsdeaden yn Fryslân. Ta beslút freegje wy ús ôf oft de privasy wetjouwing it krijen fan iendúdige sifers yn’e wei stiet en hokker aksje Deputearre Steaten nimme om wol mei deselde sifers te wurkjen.’’

11 procent meer verkeersdoden in 2018

In 2018 zijn 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017. Er vielen vooral onder inzittenden van personenauto’s, fietsers en scootmobielers meer dodelijke slachtoffers. In Noord- Brabant nam het aantal verkeersdoden toe van 98 in 2017 naar 150 in 2018. Dat maakte het CBS vandaag bekend.

 

Vorig jaar kwamen 485 mannen en 193 vrouwen om in het verkeer. Zowel onder mannen als vrouwen nam het aantal verkeersdoden toe. In 2018 kwamen 233 inzittenden van een personenauto om het leven, 173 bestuurders en 60 passagiers. Hiernaast overleden bij een verkeersongeluk onder andere 228 fietsers (op een gewone of elektrische fiets), 54 voetgangers, 44 bestuurders van een scootmobiel, 42 motorrijders en 38 brom- en snorfietsers.