Agenda | Theater-Tryater mei 'Heimwee nei Hurdegaryp'

LEmmer

De rook fan krekt meand gers, it geloksgefoel fan sleatsjespringe, in ferske fan BZN: Hoe is it om de ferlerne tiid op ‘e nij mei te meitsjen?

In nostalgyske trip oer langstme nei in thúsgefoel, dêr’t werklikheid, oantinken, dream en yllúzje yn troch elkoar rinne. Deze voorstelling wordt Nederlandstalig boventiteld. Zaterdag 13 februari, Theaterzaal De Hege Fonnen, Betelgeuze 2, 8531 MV, LEMMER, 0514 563 584, http://www.dehegefonnen.nl

Auteur

Brenda van Olphen